Výstavba reklamných pútačov

web_08_billboardy_stavebny_poriadok

Na území nášho mesta by som chcel umiestniť reklamný billboard o rozmere približne 2,5 x 2 metre. Ako mám postupovať?

V súčasnosti je trendom obmedzovanie a regulácia vonkajšej reklamy a tomu zodpovedá i procedúra, ktorú je nutné podstúpiť.

Vo vašom prípade je potrebné podať vyplnenú žiadosť o povolenie reklamného a propagačného zariadenia. Ďalej je potrebné vydokladovať majetkovoprávny vzťah k pozemku, na ktorom má byť zariadenie umiestnené – list vlastníctva alebo zmluvu s vlastníkom,  ktorá Vás oprávňuje použiť pozemok na daný účel.

Treba, aby ste doložili i technický podklad,  teda zjednodušenú dokumentáciu so situáciou stavby,  z ktorej bude zrejmé,  aký bude vplyv zariadenia na dopravu, resp.  infraštruktúru v danej lokalite.

Dôležité je aj vyjadrenie cestného správneho organu k umiestneniu zariadenia. Tu záleží na tom, pri akých cestách sa budú pútače umiestňovať. Miestna komunikácia je v kompetencii mesta, cesty 2. a 3. triedy sú v kompetencii príslušného okresného úradu.

Ak by mali byť reklamné zariadenia umiestnené v ochrannom pásme siete,  napr.  plynového potrubia,  vodovodu,  kanalizácie,  elektrického vedenia, rôznych telekomunikačných sietí a podobne, je žiadúce i vyjadrenie správcov sietí. Vyjadrenia mesta si zabezpečí stavebný úrad. Rovnako vyjadrenie Okresného dopravného inšpektorátu zabezpečuje cestný správny orgán.

Späť