Zarastený potok

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, ako je to so správou vodných tokov, ktorých vlastníkom sú Lesy SR, aké sú ich povinnosti. Napr. v našej mestskej časti je potok v takom stave, že ho vlastne ani nie je vidieť, taký je zarastený… Tento stav trvá dlhodobo. Ďakujem. Pavol, 22.8.2016

Dobrý deň, Pavol, ako píšete, predmetný tok je majetkom štátneho podniku Lesy SR. Správca každého toku (v tomto prípade Lesy SR) je povinný podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami vykonávať opatrenia na ochranu pred povodňami. Tými sú okrem iného i čistenie korýt tokov a ich brehov pred nánosmi, resp. vegetáciou. Takúto povinnosť má správca podľa §36, ods. 1, písmeno a), bod 5 citovaného Zákona.

Kompetenciu pomôcť vám má však i mesto (obec). V rámci preneseného výkonu štátnej správy zabezpečuje v oblasti prevencie pred povodňami usmerňovanie a kontrolu činnosti jednotlivých osôb pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami. (§26, ods. 3, písmeno a), bod 1 Zákona)

Vo vašom prípade teda odporúčame nasledovný postup: Obráťte sa so svojím problémom na príslušný mestský úrad, ktorý by mal vlastníka vodného toku (Lesy SR) vyzvať, aby v súlade so zákonom o ochrane pred povodňami vykonal potrebné opatrenia, teda vyčistil koryto potoka a prípadne upravil jeho brehy pred nežiadúcou vegetáciou.

23.8.2016

Späť