Separovanie odpadov

stojisko

Vedenie mesta nás núti separovať odpad. Môže to robiť?

Obec je v zmysle zákona povinná nielen zabezpečiť zvoz odpadu, ale aj určiť podmienky jeho zvozu. Takže odpoveď je v tomto jednoznačná. Samospráva má kompetencie na určenie frekvencie zvozu odpadu, ako aj určenie komodít, ktoré treba separovať. Samozrejme, okrem tejto povinnosti je úloha vedenia obce vytvoriť  podmienky na separovanie odpadu. Pretože v konečnom dôsledku, ak sú vytvorené podmienky na triedenie odpadu, dochádza k znižovaniu celkových nákladov spojených s odpadmi ako takými. Práve nový zákon o odpadoch vytvoril nové pravidlá pre nakladanie s komunálnym a triedeným odpadom. Celé znenie zákon nájdete tu.