„STRATENÝCH“ 15 MESIACOV A 200 MILIÓNOV…

17. marec 2017, 14.00

Miestne akčné skupiny  (MAS) vznikajú ako partnerstvo subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia za účelom aktívne prispieť k miestnemu rozvoju. Prvýkrát si tento model Slovensko vyskúšalo v programovacom období 2007-2014. Už tu sa prejavili problémy a celý program sa rozbehol s dvojročným meškaním. Aj preto sa očakávalo, že riadiaci orgán „vychytá“ všetky muchy a v novom programovacom rámci  2014-2020 bude situácia profesionálne a odborne zvládnutá. Opak je však pravdou. A konanie predstaviteľov ministerstva pôdohospodárstva ako riadiaceho orgánu predčilo aj tie najčernejšie scenáre.

Proces schvaľovania MAS prebieha v tomto programovacom období  dvojkolovo, t.j. že v prvom kole, ktoré vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa hodnotia projektové zámery (stratégie CLLD) a v druhom kole, ktoré vyhlasuje Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) sa udeľuje štatút MAS.

Prvé kolo bolo vyhlásené 24. 9. 2015 a uzatvorené 15. 12. 2015! Následne  boli týmto verejno-súkromným partnerstvám zaslané hodnotenia s pozitívnym alebo negatívnym stanoviskom.  Druhé kolo schvaľovacieho procesu bolo vyhlásené 3. 2. 2016 a uzatvorené 18. 3.  2016. Táto výzva bola však zo strany nového vedenia ministerstva zrušená pred jej vyhodnotením.

V septembri na Rade Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len ZMOS) boli primátori a starostovia informovaní zo strany predstaviteľov rezortu o ďalšom postupe pri udeľovaní štatútov MAS.  Za samotný rezort boli prítomní pán Kožuch (generálny riaditeľ PPA) a pán Serenčéš (generálny riaditeľ Sekcie programu rozvoja vidieka a priamych platieb). Na uvedenej Rade obaja páni oznámili, že bude vyhlásené opätovne druhé kolo udeľovania štatútu MAS, do ktorého sa môžu zapojiť jednotlivé organizácie s povinnosťou zníženia plánovaných  finančných  prostriedkov na jednotlivé opatrenia vo vypracovaných stratégiách. Takže ak ste si pripravovali projekty na implementáciu stratégie v sume 2,8 mil. Eur, zrazu vám niekto oznámil, že budete mať o jeden milión eur menej… Vďaka zníženiu týchto finančných čiastok sa mal vytvoriť finančný rámec, ktorý by zabezpečil financovanie pre tie  MAS, ktoré obdržali negatívne hodnotenie. Táto výzva bola vyhlásená dňa 20. 10. 2016 a uzatvorená 2. 12. 2016. Takýmto spôsobom by sa z pôvodných 57 podporených MAS navýšil ich počet na takmer 90.

Na Rade ZMOS 7. 2. 2017 samotný predseda ZMOS Michal Sýkora informoval o rokovaní predstaviteľov ZMOS s predsedom vlády SR Róbertom Ficom, podpredsedom vlády Petrom Pellegrinim, ako aj ďalšími ministrami vlády SR. Jedným zo záverov tohto stretnutia bola informácia, že MAS s pozitívnym hodnotením obdržia rozhodnutia o pridelení štatútu MAS do 15. 2. 2017 a následne bude spustený proces, s cieľom uvoľnenia finančných prostriedkov na implementáciu vypracovaných stratégií v  čo najkratšom termíne. Túto informáciu zobrali predstavitelia samospráv ako relevantný záväzok a prísľub, keďže padol na  rokovaní s premiérom Slovenskej republiky.  Dňa 17. 2. 2017 sa uskutočnilo  pracovné rokovanie podpredsedu vlády P. Pellegriniho s  primátormi a starostami okresu Trenčín. Na tomto stretnutí som  požiadal pána podpredsedu vlády o naliehavé riešenie situácie ohľadne prideľovania štatútu MAS, keďže termín, ktorý bol prisľúbený na rokovaní s premiérom, nebol zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodržaný…

Dnes, 17. 3. 2017, keď píšem tento blog, plynie už pätnásty mesiac, počas ktorého sú MAS a teda mestá a obce, súkromní podnikatelia a neziskové organizácie v právnej a ekonomickej neistote. Je nepredstaviteľné, po tom, čo  prezentovali predstavitelia rezortu pôdohospodárstva na jednotlivých rokovaniach so zástupcami MAS, ale najmä s vedením ZMOS, aby vydali  28. 2. 2017 tlačovú správu, v ktorej oznámia zrušenie celého procesu, a tým poprú všetky doterajšie  oficiálne prísľuby. Toto avizované rozhodnutie postihne viac ako tisíc obcí, ktoré boli začlenené v 57  verejno – súkromných partnerstvách s pozitívnym hodnotením. Je evidentné, že novým vedením  rezortu pôdohospodárstva  boli primátori a starostovia dlhodobo zavádzaní a pripravovaným rozhodnutím v konečnom dôsledku aj oklamaní.

Je viac ako neuveriteľné, že počas už zmienených pätnástich mesiacov nie je MPaRV SR ochotné alebo schopné uzavrieť tento problém v súlade so svojimi predošlými prísľubmi, platnými predpismi, ako aj záväzkami SR voči Európskej komisii (nutnosť výberu MAS do júna 2016 – nariadenie č. 1303/2013, Čl. 33 bod:

„Prvé kolo výberu stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou sa dokončí do dvoch rokov od dátumu schválenia partnerskej dohody (20. 06. 2014“).

Členské štáty si po tomto dátume môžu vybrať ďalšie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, ale najneskôr do 31. decembra 2017).

Ak by takýmto neprofesionálnym spôsobom pracovali primátori a starostovia vo svojich mestách a obciach, už by ich dávno občania vyhnali lopatami zo svojich úradov. Tu sme „stratili“ 15 mesiacov a 200 miliónov Eur a zodpovedné osoby si pokojne  sedia v Bratislave na svojich teplých miestach…

A my sa čudujeme, že sa časť spoločnosti radikalizuje, vzrastá extrémizmus a dopyt po neštandardných riešeniach….

Štefan Škultéty

Autor (1975) je trojnásobný úspešný primátor mesta Trenčianske Teplice a poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje odborným témam z oblastí komunálnej a regionálnej politiky a cestovného ruchu.