Kompetencie primátora

Kompetencie primátora

Aké je postavenie primátora podľa platnej legislatívy a čo patrí medzi jeho základné kompetencie?

Postavenie primátora definujú viaceré právne normy platné u nás, najmä Ústava Slovenskej republiky a Zákon o obecnom zriadení. V zásade sa dá povedať, že primátor je najvyšším výkonným orgánom mesta a jeho najvyšším predstaviteľom.

Nesprávna je predstava, že primátor je nadradeným orgánom vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu. Medzi primátorom a zastupiteľstvom neexistuje vzťah podradenosti alebo nadradenosti, oba orgány majú zákonom dané svoje vlastné kompetencie. Primátor mesta však vedie a zvoláva rokovania mestského zastupiteľstva (a mestskej rady, ak je zriadená) a podpisuje uznesenia zastupiteľstva.

Rozhodnutie mestského zastupiteľstva môže primátor aj nepodpísať, ak ide o rozhodnutie, ktoré je podľa názoru primátora protizákonné alebo zjavne nevýhodné pre mesto. Takéto primátorské veto musia následne poslanci prelomiť 3/5 väčšinou všetkých poslancov. V takomto prípade už primátor druhýkrát uznesenie vetovať nemôže.

Okrem toho primátor mesta zastupuje mesto ako jeho štatutár vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým i fyzickým osobám, v majetkoprávnych veciach a pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov mesta, takisto je správnym orgánom v administratívno-pracovných vzťahoch.

Primátor mesta má i kompetenciu vymenovávať niektorých zástupcov mesta, napr. viceprimátorov, prednostu úradu alebo náčelníka mestskej polície.

Tagged with ,
This post was written by
Comments are closed.