PÁR POSTREHOV K ZMENE ROZPOČTOVÝCH PRAVIDIEL

24. november 2016, 13.05

 

Od Nového roku vstupuje do účinnosti novela zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Ten mení výpočet jedného z kritérií, ktorého splnenie je podmienkou pre vzatie si úveru samosprávami. Jeho horná hranica je obmedzená na úrovni 25 percent.

Tento podiel sa doposiaľ počítal tak, že celkový objem splátok úverov a úrokov za príslušný rok sa vydelil sumou všetkých ročných bežných príjmov. Zmena od 1. januára 2017 nastáva v dvoch veciach:

  • V menovateli tejto rovnice sa všetky bežné príjmy oproti súčasnému stavu „očistia“ od financií, ktoré dostáva samospráva v rámci výkonu prenesených kompetencií štátnej správy (napr. prostriedky na mzdy pedagógov, na činnosť matriky, na činnosť stavebných úradov a podobe), a prostriedkov, ktoré sú viazané ako účelové dotácie. To znamená, že tento menovateľ bude ceteris paribus nižší, ako býval doteraz.
  • Čitateľ, ktorý doteraz zahŕňal „sumu ročných splátok“ návratných zdrojov financovania, bude po novom zahŕňať celkovú sumu splátok vrátane výnosov navýšenú o sumu splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov. Je teda zrejmé, že čitateľ sa vo väčšine prípadoch zvýši.

Netreba byť špičkovým matematikom na to, aby sme si spočítali, že takéto zmeny „nášho“ zlomku budú mať v mnohých prípadoch za následok zvýšenie tohto zákonom daného podielu. Napr. v meste, ktorého som primátorom, sa ukazovateľ dlhovej služby zvýši z takmer štyroch na vyše 13 percent. To je síce ďaleko pod zákonnou hranicou, nárast je však pomerne povážlivý.

Pravidlá do 1.1.2017 (Tr. Teplice)Pravidlá od 1.1.2017 (Tr. Teplice)
ročná suma splátok: 113 648celková suma splátok: 274 363
ročné bežné príjmy: 3 108 820ročné bežné príjmy bez dotácií a preneseného výkonu: 2 042 317
náklady na dlhovú službu v %: 3,66náklady na dlhovú službu v %: 13,43

(Stav k 1.1.2017)

Efekty tejto zmeny metodiky sú dva. Po prvé, zreálni sa ukazovateľ dlhovej služby jednotlivých samospráv. Doteraz bol tento umelo znížená faktom, že do objemu všetkých bežných príjmov boli započítané i prostriedky, ktoré nemohli byť použité na krytie úverov a nákladov s nimi spojenými. Po novom tieto peniaze nebudú zaratúvané pre tento účel do príjmov mesta.

Po druhé, mnohým mestám a obciam sa tento ukazovateľ jednorazovo (niektorým pomerne razantne) zvýši. Tu je treba byť opatrný pri prípadných prvoplánových obvineniach, že samosprávy zhoršili svoje úverové financovanie. Samosprávy sú v otázke financií dlhodobo najzodpovednejšími subjektami verejnej správy.Aj prípadný nárast ich dlhovej služby bude z veľkej časti zapríčinený zmenou v metodike jej výpočtu. Hoci  je táto zmena pomerne logická a je zarážajúce, že prichádza až teraz.

S chválou však treba byť opatrný.  Je napríklad otázne, prečo sa od 1. januára nemení takýmto spôsobom výpočet aj v druhom ukazovateli zadlženia, ktorý pomeruje celkový objem úverov ku všetkým bežným príjmom (teda vrátane dotácií a financií na prenesené kompetencie) a ktorého maximum je 60%. Tento ukazovateľ teda ostáva naďalej bez väčšej výpovednej hodnoty (lebo umelo pripúšťa použitie účelovo viazaných financií na splácanie úverov, čo nie je v reáli možné). Pritom práve tento šesťdesiatpercentný ukazovateľ je ten, na základe ktorého sú následne samosprávy sankcionované. Navyše prekročenie „meneného“25% ukazovateľa nie je nijako penalizovateľný (okrem nemožnosti ďalšieho zadlžovania).

Pravidlá do 31.12.2016 (Tr. Teplice)Pravidlá od 1.1.2017 (Tr. Teplice)
celková suma dlhov: 274 363celková suma dlhov: 274 363
ročné bežné príjmy: 3 108 820ročné bežné príjmy: 3 108 820
miera zadlženia v %: 8,83miera zadlženia v %: 8,83

(Stav k 1.1.2017)

Zmeny v pravidlách úverovania sú logické a potrebné. Zdá sa však, že ministerskí úradníci ostali so svojou dobrou myšlienkou niekde na polceste.

Štefan Škultéty

Autor (1975) je trojnásobný úspešný primátor mesta Trenčianske Teplice a poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje odborným témam z oblastí komunálnej a regionálnej politiky a cestovného ruchu.