PÁR POSTREHOV K ZMENE ROZPOČTOVÝCH PRAVIDIEL

24. november 2016, 13.05

 

Od Nového roku vstupuje do účinnosti novela zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Ten mení výpočet jedného z kritérií, ktorého splnenie je podmienkou pre vzatie si úveru samosprávami. Jeho horná hranica je obmedzená na úrovni 25 percent.

Tento podiel sa doposiaľ počítal tak, že celkový objem splátok úverov a úrokov za príslušný rok sa vydelil sumou všetkých ročných bežných príjmov. Zmena od 1. januára 2017 nastáva v dvoch veciach:

  • V menovateli tejto rovnice sa všetky bežné príjmy oproti súčasnému stavu „očistia“ od financií, ktoré dostáva samospráva v rámci výkonu prenesených kompetencií štátnej správy (napr. prostriedky na mzdy pedagógov, na činnosť matriky, na činnosť stavebných úradov a podobe), a prostriedkov, ktoré sú viazané ako účelové dotácie. To znamená, že tento menovateľ bude ceteris paribus nižší, ako býval doteraz.
  • Čitateľ, ktorý doteraz zahŕňal „sumu ročných splátok“ návratných zdrojov financovania, bude po novom zahŕňať celkovú sumu splátok vrátane výnosov navýšenú o sumu splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov. Je teda zrejmé, že čitateľ sa vo väčšine prípadoch zvýši.

Netreba byť špičkovým matematikom na to, aby sme si spočítali, že takéto zmeny „nášho“ zlomku budú mať v mnohých prípadoch za následok zvýšenie tohto zákonom daného podielu. Napr. v meste, ktorého som primátorom, sa ukazovateľ dlhovej služby zvýši z takmer štyroch na vyše 13 percent. To je síce ďaleko pod zákonnou hranicou, nárast je však pomerne povážlivý.

Pravidlá do 1.1.2017 (Tr. Teplice) Pravidlá od 1.1.2017 (Tr. Teplice)
ročná suma splátok: 113 648 celková suma splátok: 274 363
ročné bežné príjmy: 3 108 820 ročné bežné príjmy bez dotácií a preneseného výkonu: 2 042 317
náklady na dlhovú službu v %: 3,66 náklady na dlhovú službu v %: 13,43

(Stav k 1.1.2017)

Efekty tejto zmeny metodiky sú dva. Po prvé, zreálni sa ukazovateľ dlhovej služby jednotlivých samospráv. Doteraz bol tento umelo znížená faktom, že do objemu všetkých bežných príjmov boli započítané i prostriedky, ktoré nemohli byť použité na krytie úverov a nákladov s nimi spojenými. Po novom tieto peniaze nebudú zaratúvané pre tento účel do príjmov mesta.

Po druhé, mnohým mestám a obciam sa tento ukazovateľ jednorazovo (niektorým pomerne razantne) zvýši. Tu je treba byť opatrný pri prípadných prvoplánových obvineniach, že samosprávy zhoršili svoje úverové financovanie. Samosprávy sú v otázke financií dlhodobo najzodpovednejšími subjektami verejnej správy.Aj prípadný nárast ich dlhovej služby bude z veľkej časti zapríčinený zmenou v metodike jej výpočtu. Hoci  je táto zmena pomerne logická a je zarážajúce, že prichádza až teraz.

S chválou však treba byť opatrný.  Je napríklad otázne, prečo sa od 1. januára nemení takýmto spôsobom výpočet aj v druhom ukazovateli zadlženia, ktorý pomeruje celkový objem úverov ku všetkým bežným príjmom (teda vrátane dotácií a financií na prenesené kompetencie) a ktorého maximum je 60%. Tento ukazovateľ teda ostáva naďalej bez väčšej výpovednej hodnoty (lebo umelo pripúšťa použitie účelovo viazaných financií na splácanie úverov, čo nie je v reáli možné). Pritom práve tento šesťdesiatpercentný ukazovateľ je ten, na základe ktorého sú následne samosprávy sankcionované. Navyše prekročenie „meneného“25% ukazovateľa nie je nijako penalizovateľný (okrem nemožnosti ďalšieho zadlžovania).

Pravidlá do 31.12.2016 (Tr. Teplice) Pravidlá od 1.1.2017 (Tr. Teplice)
celková suma dlhov: 274 363 celková suma dlhov: 274 363
ročné bežné príjmy: 3 108 820 ročné bežné príjmy: 3 108 820
miera zadlženia v %: 8,83 miera zadlženia v %: 8,83

(Stav k 1.1.2017)

Zmeny v pravidlách úverovania sú logické a potrebné. Zdá sa však, že ministerskí úradníci ostali so svojou dobrou myšlienkou niekde na polceste.

Štefan Škultéty

Autor (1975) je trojnásobný úspešný primátor mesta Trenčianske Teplice a poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje odborným témam z oblastí komunálnej a regionálnej politiky a cestovného ruchu.