Výstavba billboardov

Výstavba billboardov

Na území nášho mesta by som chcel umiestniť reklamný billboard o rozmere približne 2,5 x 2 metre. Ako mám postupovať?

V súčasnosti je trendom obmedzovanie a regulácia vonkajšej reklamy a tomu zodpovedá i procedúra, ktorú je nutné podstúpiť.

Vo vašom prípade je potrebné podať vyplnenú žiadosť o povolenie reklamného a propagačného zariadenia. Ďalej je potrebné vydokladovať majetkovoprávny vzťah k pozemku, na ktorom má byť zariadenie umiestnené – list vlastníctva alebo zmluvu s vlastníkom, ktorá Vás oprávňuje použiť pozemok na daný účel.

Kompetencie primátora

Kompetencie primátora

Aké je postavenie primátora podľa platnej legislatívy a čo patrí medzi jeho základné kompetencie?

Postavenie primátora definujú viaceré právne normy platné u nás, najmä Ústava Slovenskej republiky a Zákon o obecnom zriadení. V zásade sa dá povedať, že primátor je najvyšším výkonným orgánom mesta a jeho najvyšším predstaviteľom.

Nesprávna je predstava, že primátor je nadradeným orgánom vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu. Medzi primátorom a zastupiteľstvom neexistuje vzťah podradenosti alebo nadradenosti, oba orgány majú zákonom dané svoje vlastné kompetencie. Primátor mesta …

Read More »