Vrak vozidla

Vrak vozidla

Na našej ulici stojí dlhodobo motorové vozidlo, ktoré je zrejme nepojazdné a zaberá parkovacie miesta iným vozidlám. Môže mesto takéto vozidlo odstrániť?

Problematika vrakov na parkoviskách miest je stále aktuálna. Nepoužívané a často i poškodené a vykradnuté vozidlá nielenže hyzdia svoje okolie, ale zaberajú aj parkovacie miesta, ktorých je vo všeobecnosti nedostatok.

Treba povedať, že podľa platnej legislatívy je držiteľ vozidla, ktoré stojí na mieste, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti …

Read More »

Výstavba billboardov

Výstavba billboardov

Na území nášho mesta by som chcel umiestniť reklamný billboard o rozmere približne 2,5 x 2 metre. Ako mám postupovať?

V súčasnosti je trendom obmedzovanie a regulácia vonkajšej reklamy a tomu zodpovedá i procedúra, ktorú je nutné podstúpiť.

Vo vašom prípade je potrebné podať vyplnenú žiadosť o povolenie reklamného a propagačného zariadenia. Ďalej je potrebné vydokladovať majetkovoprávny vzťah k pozemku, na ktorom má byť zariadenie umiestnené – list vlastníctva alebo zmluvu s vlastníkom, ktorá Vás oprávňuje použiť pozemok na daný účel.

Kompetencie primátora

Kompetencie primátora

Aké je postavenie primátora podľa platnej legislatívy a čo patrí medzi jeho základné kompetencie?

Postavenie primátora definujú viaceré právne normy platné u nás, najmä Ústava Slovenskej republiky a Zákon o obecnom zriadení. V zásade sa dá povedať, že primátor je najvyšším výkonným orgánom mesta a jeho najvyšším predstaviteľom.

Nesprávna je predstava, že primátor je nadradeným orgánom vo vzťahu k mestskému zastupiteľstvu. Medzi primátorom a zastupiteľstvom neexistuje vzťah podradenosti alebo nadradenosti, oba orgány majú zákonom dané svoje vlastné kompetencie. Primátor mesta …

Read More »